Zapraszamy na AGROBIZNES !!!

Informacje o kierunku

   Agrobiznes rozumiany jest jako całokształt działań człowieka, od produkcji surowców rolnych do uzyskania gotowych produktów żywnościowych, obejmujących rolnictwo, przetwórstwo, handel hurtowy oraz detaliczny. Kierunek Agrobiznes stwarza możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin – ekonomii, rolnictwa, technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, marketingu, zarządzania, bankowości, rachunkowości i prawa w ramach studiów:

  - studia pierwszego stopnia trwaj 3,5 roku (7 semestrów), a po ich ukończeniu absolwent uzyskuje stopień zawodowy inżyniera.

  - studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem stopnia zawodowego magistra inżyniera

Perspektywy zawodowe

   Absolwent studiów kierunku agrobiznes zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych oraz handlowych. Może podjąć pracę w zakładach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie przetwarzania bioproduktów oraz przedsiębiorstwach usługowych. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia biznesu. Może znaleźć zatrudnienie w agencjach i instytucjach zajmujących się zarządzaniem produktami spożywczymi.

Korzyści ze studiowania

Głównym celem kierunku Agrobiznes jest dostarczanie nowoczesnej oraz praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych na współczesnym rynku pracy.

Zadania te realizowane są między innymi poprzez:

- zajęcia terenowe i praktyczne;

- samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć;

- praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe (krajowe i zagraniczne);

- wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR;

- lektoraty z języków obcych uwzględniające słownictwo specjalistyczne, typowe dla tego kierunku;

- aktywność w licznych działających na Uczelni kołach naukowych i organizacjach studenckich

Rekrutacja

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:

- język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera.

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek, a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Aktualne informacje o rekrutacji można uzyskać w Dziale Organizacji Studiów, rekrutacja@up.lublin.pl, 81 445 66 45, 445 68 85 oraz www.up.lublin.pl/kandydat

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć tutaj