Nauka

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Ekonomii i Zarządzania dotyczą istotnych problemów gospodarki żywnościowej. Realizowane są one w ramach badań własnych i statutowych.

 

Temat badań własnych to: "Społeczne i ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w regionie".Natomiast temat badań statutowych to: "Konkurencyjność w agrobiznesie".

 

Statutowe badania naukowe związane są głównie z teorią zasobową przedsiębiorstwa w agrobiznesie ze szczególnym podkreśleniem problematyki konkurencyjności. Konkurencyjność rozumiemy jako zdolność przedsiębiorstw sfery agrobiznesu do racjonalnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencyjności. Racjonalność jest tu ujmowana w aspekcie: słuszności społecznej, ekonomiczności, skuteczności. Badania w tym zakresie koncentrują się na następujących zagadnieniach: potencjale konkurencji obejmującym zasoby materialne i niematerialne, przewadze konkurencyjnej rozumianej jako umiejętność kierownictwa przedsiębiorstwa, wykorzystania potencjału konkurencji w zgodzie z preferencjami nabywców i lepiej niż konkurenci, instrumentach konkurowania, pozycji konkurencyjnej, którą określa wynik konkurowania.

Utrzymujemy kontakty ze specjalistami z zakresu ekonomiki rolnictwa z następujących krajów: USA, Kanada, Szkocja, Irlandia, Słowacja, Włochy, Francja i Holandia. Potwierdzeniem tej współpracy są zarówno referaty przygotowane na konferencje naukowe, jak też zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze w ramach Programu „Tempus”, a także podyplomowego studium poświęconego rozwojowi obszarów wiejskich. Dzięki uczestnictwu we współpracy międzynarodowej za pośrednictwem Programu „Tempus” było możliwe: nawiązanie dobrych kontaktów naukowych, wdrożenie specjalności Agrobiznes z oddzielnym naborem i egzaminem wstępnym, przyśpieszenie wdrażania treści nauczania właściwych dla krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej, wzbogacenie naszej wiedzy jako nauczycieli akademickich dzięki bezpośredniej obserwacji funkcjonowania agrobiznesu w krajach rozwiniętych gospodarczo, wykazanie, że Katedra może być dobrym i wiarygodnym partnerem we współpracy z odpowiednikami w krajach rozwiniętych gospodarczo. Zaowocowało to uczestnictwem Katedry w kolejnym programie szkoleniowym w latach 2000-2002.