Oferta naukowo badawcza

Żródło: Strona UP w Lublinie

Katedra Ekonomii i Zarządzania wprowadza innowacyjne rozwiązania do praktyki gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich w różnych formach, między innymi poprzez:

1. Prezentację wyników prac naukowych i możliwości, a także sposobów ich aplikacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich podczas cyklicznie (co 2 lata) odbywających się konferencji naukowych poświęconych konkurencyjności w agrobiznesie oraz XV Kongresu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, w których uczestniczyli przedstawiciele praktyki gospodarczej.

2. Prezentację wyników prac naukowych i możliwości, a także sposobów ich aplikacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich podczas odbywającego się corocznie z udziałem praktyków „AGROFORUM” poświęconego bieżącym problemom nurtującym gospodarkę żywnościową, organizowanego wspólnie z Lubelskim Rynkiem Hurtowym „Elizówka”.

3. Prezentację wyników prac naukowych i możliwości, a także sposobów ich aplikacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich podczas organizowanych przez katedrę seminariów branżowych poświęconych problemom wybranych branż z udziałem praktyków.

4. Opracowanie przez pracowników Katedry projektów stanowiących elementy składowe Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Regionalnej Strategii Innowacji, Strategii Rozwoju Powiatów i Gmin.

5. Współuczestnictwo pracowników Katedry w zespołach (jako członkowie Rady Ekspertów, kierownicy zespołów programowych i grup projektowych) utworzonych do opracowania najważniejszych dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich województwa dokumentów rozwojowych o charakterze strategicznym.

6. Prowadzenie przez pracowników Katedry działań szkoleniowych i doradczych dla rolników i przedsiębiorców oraz dodatkowych szkoleń dla studentów w zakresie: przedsiębiorczości, zarządzania produktem (w aspekcie cech dodawanych do rdzenia), nowoczesnych rozwiązań produkcyjno-organizacyjnych, innowacyjnych koncepcji marketingowych, zarządzania marketingowego, inżynierii finansowej, analiz ekonomiczno-finansowych, przygotowywania biznesplanów, oceny zdolności kredytowej, przygotowywania strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego, nowoczesnych koncepcji i strategii konkurowania. Działania te prowadzone są w ramach organizacyjnych Katedry oraz we współpracy z instytucjami wsparcia sfery rolnictwa i obszarów wiejskich funkcjonującymi w województwie, takimi jak: LODR, ARiMR, LRH „Elizówka”, Izba Rolnicza, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, a także mają charakter niesformalizowany.

7. Opracowywanie i prezentacja nowych koncepcji funkcjonowania rynków rolnych, w szczególności rynku owoców i przetworów owocowych w skali UE w ramach programu badawczego ISAFRUIT.

8. Współuczestnictwo pracowników Katedry w zespołach opracowujących i weryfikujących procedury aplikacyjne o środki UE dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich oraz prowadzenie szkoleń z tego zakresu.

9. Opracowywanie przez studentów ostatnich lat kompleksowych studiów wykonalności dla projektów zawierających innowacyjne rozwiązania dla funkcjonowania gospodarstw rolniczych, grup producentów rolnych, przedsiębiorstw rolno-spożywczych i handlowych oraz infrastruktury rynku i obszarów wiejskich. Projekty te prezentowane są praktykom przy okazji konferencji, seminariów i także udostępniane są w siedzibie Katedry.

W najbliższych latach planuje się w Katedrze utrzymanie dotychczasowej aktywności w zakresie wprowadzania do praktyki rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Ponadto kierownictwo Katedry planuje rozwijać współpracę z przedstawicielami praktyki gospodarczej dla zwiększenia transferu innowacyjnych i nowoczesnych praktyk produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i finansowych poprzez między innymi:

1. Powołanie przy kierunku Ekonomia Klubu Przedsiębiorców. Działania klubu będą koncentrowały się na popularyzacji wiedzy o innowacjach, polityce innowacyjnej, możliwościach współpracy i źródłach jej finansowania. Zadanie te realizowane będą poprzez takie działania Klubu, jak: konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty, spotkania z ekspertami, pomoc w dostępie do zaawansowanych usług doradczych, dostęp do baz danych i sieci informacyjnych, udział w projektach pomocowych, udostępnianie i popularyzacja dobrych wzorów i praktyk w sferze innowacyjności - współpraca z innymi regionami, z partnerami zagranicznymi itp.

2. Utworzenie elektronicznej bazy danych o gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach rolno-spożywczych regionu, zawierającej informacje dotyczące wdrażanych działaniach rozwojowych, innowacjach, projektach restrukturyzacyjnych i wynikach tych działań.3. Opracowanie i prezentację lokalnych potrzeb w zakresie wspierania innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich.

4. Zintensyfikowanie działań na rzecz udrożnienia kanałów wymiany doświadczeń w zakresie uwarunkowań zastosowania innowacji w praktyce rolniczej i w sektorze rolno-spożywczym poprzez organizację szkoleń i seminariów branżowych i tematycznych.

Kontakt:

Kierownik katedry:

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

tel: 081-461-00-61 wew. 173

e-mail: dionizy niezgoda@up.lublin.pl.